1. NHÃN HÀNG: Bibica

2. TÊN CHIẾN DỊCH

3. LOẠI GIẢI THƯỞNG ỨNG CỬ: Quảng cáo ngoài trời hiệu quả và Quảng cáo ngoài trời IMC

4. KHU VỰC TRIỂN KHAI

Thời gianNăm 2021 

5. Ý TƯỞNG THIẾT KẾ:

6. QUÁ TRÌNH SÁNG TẠO:

7. KHÓ KHĂN:

8. ĐÁNH GIÁ SỰ THÀNH CÔNG CỦA CHIẾN DỊCH:

9. KỸ THUẬT QUẢNG CÁO:

Hình ảnh, video mô tả: